Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

1. Uvodno določilo

Nikoli ne bomo nikomur prodali vaših osebnih podatkov.

Skladno z Zakonom o varstvu podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR-(EU) 2016/679) ima iSYSTEM Labs d.o.o. (v nadaljevanju iSYSTEM Labs), Brodišče 18, 1236 Trzin, zakonsko obveznost varovati vse informacije, ki jih pridobi od vas.

iSYSTEM Labs šteje varovanje podatkov in zasebnost za zelo pomembno. Nikoli ne prodajamo osebnih podatkov, vse postopke obdelave pa izvajamo strogo v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ("GDPR") (zlasti, vendar ne omejeno na člen 6 (1) (b) do (f) in člen 28), kot tudi v skladu z zakoni Slovenije, kjer je iSYSTEM Labs vpisan v register  (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Za namene tega Pravilnika o varstvu osebnih podatkov pomenijo osebni podatki katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Če vas prosimo, da pri predložitvi kontaktnih obrazcev ali prijavi na naš seznam prejemnikov elektronske pošte posredujete določene informacije, ste lahko prepričani, da se bodo te uporabljale v skladu s tem Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, je iSYSTEM Labs d.o.o.

3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

3.1 Informacije o uporabi

Ko obiščete našo spletno stran, shranimo ime vašega ponudnika internetnih storitev, spletnega mesta, s katerega ste nas obiskali, delov našega spletnega mesta, ki ga obiščete, datum in trajanje vašega obiska ter podatke z naprave (vrsta naprave, operacijski sistem, resolucija zaslona, ​​jezik, država, v kateri se nahajate, in vrsta spletnega brskalnika), ki ste jo uporabili med vašim obiskom.

Te podatke o uporabi obdelujemo v anonimni obliki za statistične namene in za izboljšanje naše spletne strani.

3.2 Politika zaposlovanja

Podatki, ki jih iSYSTEM Labs pridobi od vas
Od vas pridobimo in obdelamo nekatere ali vse naslednje vrste podatkov, in sicer v fazi izbiranja kandidata:
 • osebne podatke, ki omogočajo identifikacijo kandidata: naziv, priimek, ime, datum in kraj rojstva;
 • podatke, ki jih predloži kandidat za kontaktiranje kandidata in ki omogočajo praktično organizacijo sprejemnih testov: ulica, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, naslov elektronske pošte, skype ID itd.;
 • podatke, ki jih predloži kandidat in omogočajo preverjanje kandidacijskih pogojev in izbirnih meril, kot je določeno v obvestilu o prostem delovnem mestu: državljanstvo, izobrazba in usposobljenost (pridobljena diploma), strokovne izkušnje (naziv delovnega mesta, trajanje, ime družbe, vrsta družbe in spletni naslov družbe (neobvezno), glavne naloge in odgovornosti) , jezikovne in delovne veščine ter sposobnosti;
 • motivacijsko pismo kandidata;
 • v primeru sprejemnega testa: rezultati pisnih in ustnih testov.
Podatki, ki jih lahko pridobimo iz drugih virov
V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko poleg uporabe naših kadrovskih kanalov ali kariernih spletnih strani pridobimo podatke o vas tudi iz drugih virov, na primer prek vaših kontaktov z osebjem iSYSTEM Labs ali od tretjih oseb, kot so zaposlovalci ali druga spletna mesta na internetu (ob upoštevanju obvestil o zasebnosti tretjih oseb) ali iz poročila o preverjanju preteklosti (background check report) . Na primer, lahko nam omogočite dostop do določenih podatkov, ki jih hranijo tretje osebe, kot so poslovno in zaposlitveno orientirana spletna socialna omrežja (Linkedin ali podobno).
 
Zakonska podlaga za obdelavo
Sklicujemo se na pravni interes kot zakonsko podlago za zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov. Naš pravni interes je izbiranje in zaposlovanje osebja za podjetje iSYSTEM Labs.
 
Nameni obdelave
Podatke o vas uporabljamo za naslednje:
 • za obravnavanje vaše prošnje za delovno mesto, za katerega ste se prijavili;
 • za obravnavanje vaše prošnje za druga delovna mesta;
 • za komunikacijo z vami glede zaposlitvenega postopka;
 • za izbiranje in zaposlitev ustreznih primernih kandidatov, ki bodo zapolnili prosta delovna mesta v podjetju  iSYSTEM Labs;
 • za dopolnitev podatkov, ki jih prejmemo od vas, s podatki, pridobljenimi od ponudnikov podatkov tretjih oseb.

3.3 Varnost

Zavezani smo zagotoviti, da so vaši podatki varni. Da bi preprečili nepooblaščen dostop ali razkritje, smo vzpostavili ustrezne fizične, elektronske in vodstvene postopke za zaščito in varovanje podatkov, ki jih zbiramo na spletu.

3.4 Kje shranjujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke iz postopka zaposlovanja shranjujemo v naših lastnih sistemih (sistem za upravljanje dokumentov in podatkovna baza ). Prejemniki vaših podatkov iz postopka zaposlovanja bodo člani izbirne komisije in vodja oddelka, ki zaposluje. Do podatkov imajo dostop le osebe, odgovorne za posamezno zbirko.

4. Rok hrambe osebnih podatkov

iSYSTEM Labs bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za namene izbiranja in zaposlovanja).

Osebne podatke, ki jih iSYSTEM Labs obdeluje na podlagi zakona, iSYSTEM Labs hrani za obdobje, kot ga predpisuje zakon.

Osebne podatke, ki jih iSYSTEM Labs obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika, iSYSTEM Labs hrani do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. iSYSTEM Labs take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, da iSYSTEM Labs zaključi zaposlovanje na področju, za katerega posameznik kandidira) ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik na podlagi predpisov naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve
Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na info@isystem.si.

Pravica dostopa do osebnih podatkov
Kot posameznik imate pravico od iSYSTEM Labs dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije o:
 • namenu njihove obdelave;
 • njihovi vrsti;
 • uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti, zlasti uporabnikih v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • predvidenem obdobju njihove hrambe ali, če to ni mogoče, meril, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoju pravice posameznika, da od družbe zahteva njihov popravek ali izbris, obstoju pravice do ugovora taki obdelavi in pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • njihovem viru, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo;
 • morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi s posamezniki, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Pravica do popravka osebnih podatkov
Kot posameznik imate pravico doseči, da iSYSTEM Labs brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov;
 
Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)
Kot posameznik imate pravico doseči, da iSYSTEM Labs brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, iSYSTEM Labs pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:
 • družba osebnih podatkov v zvezi s posameznikom več ne potrebuje v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • je posameznik preklical privolitev za obdelavo v določen namen ali več njih in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo s strani družbe;
 • družba obdeluje osebne podatke nezakonito;
 • posameznik ugovarja obdelavi skladno s pravom Evropske Unije ali nacionalne zakonodaje in ne obstajajo drugi prevladujoči zakoniti razlogi;
 • v pravu Evropske unije ali nacionalni zakonodaji obstaja pravna obveznost izbrisa;
 • v morebitnih drugih primerih, ki jih določa pravo Evropske Unije ali nacionalna zakonodaja.
Pravica do omejitve obdelave
Kot posameznik imate pravico doseči, da iSYSTEM Labs omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • obdelava osebnih podatkov v zvezi s posameznikom je nezakonita pri čemer posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • družba osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vložil ugovor v zvezi z obdelavo skladno s pravom 

Evropske unije ali nacionalno zakonodajo, in sicer za obdobje dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali iSYSTEM Labs, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas iSYSTEM Labs, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:
 • obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (iSYSTEM Labs) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelavi
Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene iSYSTEM Labsu ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva iSYSTEM Labs ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav. iSYSTEM Labs preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene; kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje in shranjuje iSYSTEM Labs, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na info@isystem.si. Družba zahtevo obravnava, v kolikor je le-ta razumljiva in obsega vse, kar je potrebno. Predvsem mora obsegati osebno ime posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, naslov, morebitni naslov elektronske pošte in druge njegove nujne podatke, potrebne za iskanje in za določitev osebnih podatkov, na katere se zahteva nanaša, oziroma za rešitev zahteve, morebitne podatke o pooblaščencu ali zastopniku posameznika, opredelitev oblike, v kateri želi prejeti odgovor, ter opredelitev zahtevanih osebnih podatkov.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

7. Veljavnost politike

Gradivo na naši spletni strani služi le za splošne informacije. Preden ukrepate, se posebej posvetujte, saj neposredno ali posredno ne sprejemamo nobene odgovornosti za izgubo, ki bi bila neposredno ali posredno posledica opiranja na podatke na tej spletni strani.

Če menite, da so kake informacije, ki jih imamo o vas, napačne ali nepopolne, nas kontaktirajte. Nemudoma bomo popravili vse podatke, za katere bo ugotovljeno, da so nepravilni.

Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili - pisno in v skladu s predpisi.

Pridržujemo si pravico do spremembe Pravilnika o varstvu osebnih podatkov. Najnovejša različica tega Pravilnika o zasebnosti ureja naše ravnanje glede zbiranja, obdelave in razkrivanja osebnih podatkov. Morebitne spremembe bomo objavili s pisnim obvestilom na naši spletni strani, zato redno preverjajte to stran, da se boste seznanili z vsemi spremembami.

Ta Pravilnik je bil nazadnje posodobljen dne 25. 05. 2018.